Blog Kategorier

Blog Kategorier

Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort

Ry Puljen

Ry Puljen er stiftet af Brugsforeningen TRYG, der driver Kvickly og SuperBrugsen i Ry og Kolt samt On-line SUperMArkedet OSUMA. Ry Puljen er stiftet med det formål, at støtte brede initiativer med almen interesse, som øger livskvaliteten for borgere i Ry og opland. Udgangspunktet for støtte er foreninger og frivillige organisationer.

Puljen uddeler hvert år op til kr. 400.000 kroner, og det tilstræbes at uddele op til kr. 100.000 i hvert kvartal.

 

Støtte fra Ry Puljen kan søges skriftligt

Et udvalg under den til enhver tid siddende bestyrelse tager stilling til de indkomne ansøgninger 1 gang hvert kvartal dvs. ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december. På møderne behandles ansøgninger, som er modtaget i kvartalet senest henholdsvist den 15. marts, den 15. juni, den 15. september og den 15. december. 

 

Ved bedømmelsen af de indkomne ansøgninger, lægges der specielt vægt på at:

· Behovet for støtte kan begrundes – herunder hvordan og for hvilke borgere livskvaliteten øges

· Der vedlægges dokumentation for, hvordan støtten tænkes anvendt (budget/regnskab)

· Det dokumenteres og sandsynliggøres hvilken modydelse Brugsforeningen Tryg får for den tildelte støtte.
Herunder reklameplads el. lignende, der kan knyttes til det der støttes hvor der kan skrives "Støttet af Kvickly og Superbrugsen Ry".

· Den/de modtagende foreninger eller organisationer forpligter sig til at sende et eller flere billeder fra/af den aktivitet, der er givet støtte til. Billedet bliver opsat på en dertil indrettet tavle i Kvickly og SuperBrugsen. Derudover skal modtageren eventuelt møde op på Brugsforeningen Trygs årlige generalforsamling for at fortælle om støttens anvendelse. Modtagerne forpligter sig også til eventuelt at medvirke ved pressemøder mv.


Bestyrelsen kan stille særlige krav til modtagere af støtte fra puljen, og der lægges vægt på, at ALLE ovenstående punkter indgår i ansøgningen. Der ydes ikke støtte til ekskursioner og rejser samt til foreninger uden for Ry og opland.

 

Udbetaling af støtte

Udbetalingen af tildelt støtte sker, når støttemodtageren har dokumenteret at det der støttes er gennemført/etableret og at ’modydelsen’ (billeder, presseomtale, produkter med sponsorater mv.) er opfyldt ved at materiale er fremsendt til mailadressen neden for.

Ansøgninger stiles til Bestyrelsen for Brugsforeningen Tryg og sendes pr. mail til: Frank.hansen@kvickly.dk

På vegne af Bestyrelsen for Brugsforeningen TRYG

Carsten Bank-Mikkelsen,

Formand