Blog Kategorier

Blog Kategorier

Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort Betal med kreditkort

Aktivitetspuljen anno 3. kvartal 2017

Ry Puljen er stiftet af Brugsforeningen TRYG, der driver Kvickly og SuperBrugsen i Ry og Kolt samt On-line Supermarkedet OSUMA. Ry Puljen er stiftet med det formål at yde sponsorstøtte samt støtte brede folkelige initiativer, som øger livskvaliteten for borgere i den gamle Ry Kommune. Der ydes ikke støtte til ekskursioner og rejser samt til foreninger uden for den gamle Ry Kommune.

Puljen uddeler hvert år op til kr. 400.000 kroner, og det tilstræbes at uddele ca. kr. 100.000 i hvert kvartal.

 

Kun skriftlige ansøgninger kommer i betragtning.

Et udvalg under den til enhver tid siddende bestyrelse tager stilling til de indkomne ansøgninger 1 gang hvert kvartal dvs. ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december. På møderne behandles ansøgninger, som er modtaget i kvartalet senest henholdsvist den 15. marts, den 15. juni, den 15. september og den 15. december.

Ansøgninger, som ikke imødekommes i et kvartal, overføres ikke til næste kvartal, og der kan kun søges om støtte en gang hvert år.

Ved bedømmelsen af de indkomne ansøgninger, lægges der specielt vægt på at:

• Behovet for støtte kan begrundes – herunder hvordan og for hvilke borgere livskvaliteten øges

• Der vedlægges dokumentation for, hvordan støtten tænkes anvendt (budget/regnskab)

• Det dokumenteres og sandsynliggøres hvilken modydelse Brugsforeningen Tryg får for den tildelte støtte

• Den/de modtagende foreninger eller organisationer forpligter sig til at sende et eller flere billeder fra/af den aktivitet, der er givet støtte til. Billedet bliver opsat på en dertil indrettet tavle i Kvickly og SuperBrugsen. Derudover skal modtageren eventuelt møde op på Brugsforeningen Trygs årlige generalforsamling for at fortælle om støttens anvendelse. Modtagerne forpligter sig også til eventuelt at medvirke ved pressemøder mv.

Bestyrelsen kan stille særlige krav til modtagere af støtte fra puljen, og der lægges vægt på, at ALLE ovenstående punkter indgår i ansøgningen.

 

Udbetaling af støtte

Udbetalingen af tildelt støtte sker, når støttemodtageren har dokumenteret, at ’modydelsen’ (billeder, presseomtale, produkter med sponsorater mv.) er opfyldt ved at materiale er fremsendt til mailadressen neden for. Sponsorater skal altid være forsynet med teksten: Sponseret af Kvickly og SuperBrugsen i Ry

Ansøgninger stiles til Bestyrelsen for Brugsforeningen Tryg og sendes pr. mail til: Frank.hansen@kvickly.dk

 

På vegne af Bestyrelsen for Brugsforeningen TRYG

Carsten Bank-Mikkelsen,

Formand